Mapholisa vha Musina vha khou ṱoḓana na vhahumbulelwa vhe vha tswa kha guest house.

Mapholisa vha Musina vha khou ṱoḓana na vhahumbulelwa vha rathi vha sa ḓivhalei vhe vha tswa kha guest house nga ḽa fumi rathi ḽa ṅwedzi nwedzi wa Phando ṋaṅwaha.

Kha tshitatamende tshe tsha bviswa nga vha SAPS nga Ḽavhuna, mushumi wa miṅwaha ya fumbili sumbe o vha o eḓela henefho na vhaṅwe vhashumisani he vha ḓo pfa mukosi nnḓa.

Afho ndi he a ḓo ṱolela nga fasiṱere a vhona vhahumbulelwa vha vhanna vha rathi vho ḓi ṱama nga zwigidi.

Vhahumbulelwa vho rwa munango vha dzhena kamarani ye ya vha I tsini na he ha vha ho eḓela mushumi, vha fhedza vha tshi dzhena nga khani he vha ḓo kona u dzhena kamarani yawe.

O ri u dzhiwa a tshi iswa kha iṅwe kamara ndi he a wana vhashumisani vhawe vho imiswa zwanḓa vho no sumbedza vhahumbulelwa sefo mbili dze dza vha dzi na tshelede ine a yo ngo ambiwa uri ndi vhugai?

Vhahumbulelwa avha vho ṱuwa na sefo mbili, beṱiri dza sola mbili, sola, inverter khathihi na ṱhingothendeleki dza vhararu avho vhe vha vha vhe kha tshifhaṱo.

Vho ḓo shavha nga goloi I sa ḓivhalei.

U ṱoḓana na vhahumbulelwa vhe vha vha vha tshi amba TshiTsonga, TshiNdebele na Tshivenḓa hu kati.

Mapholisa vho ri ane a nga vha na muṱala a kwame mapholisa kha tshiṱitshi tsha mapholisa tshi re tsini.