Vho Nguluvhe vha khou humbela uri hu vhe na mveledziso ya zwiimiswa zwa lushaka.

Muhulisei Vho Albert Nguluvhe vha khou humbela uri muvhuso u thuse nga masheleni a u fhaṱa na u khwinifhadza zwiimiswa zwa lushaka kha ḽa Beitbridge. Vha tshi zwi amba ngei phalamenndeni vhege enei, vho ri u ya nga Muhasho wa zwa mutakalo na vhulondi ha vhana, kiḽiniki nthihi i khou tea u thusa vha re vhukule hu ngaho khilomithara ṱhanu.

Phoḽisi iyi yo lavhelela u fhungudza lwendo lulapfu kha vhalwadze na u khwinifhadza zwa mutakalo.

Vha ri ndi zwa ndeme uri muvhuso u bvise masheleni a u fhaṱa zwiimiswa zwo raloho nga maanḓa ro sedza dzi kiḽiniki na zwikolo, hu nḓila ya u fhungudza u tshimbila lwendo lulapfu.

Vho Nguluvhe vha ri Beitbridge i khou thusa vhathu vha swikaho 15000 vha no khou fhira, ndi zwa ndeme u vhona uri zwibadela, zwi tea u fhaṱiwa sa zwibadela, zwi vhe na thundu yoṱhe ine zwa tea u vha nayo khathihi na mishonga, na dzi ambuḽese uri vha fhiri vha nḓila na vhone vha thusalee.
Vho dovha hafhu vha humbela na madokotela vho imelaho zwilwadze zwo fhambanaho tshibadela tshihulwane uri na vha re mahayani vha swika vha wane dzilafho. Vha ri kiḽiniki dzi no moniwa nadzo nadzone dzi tea u vhuedzedzwa.