Muṱa wa vhaholefhali u khou humbela thuso

Patience Moyo

Muṱa wa vhathu vhararu vha vhaholefhali u khou humbela thuso kha tshitshavha uri vha kone u khwinifhadza kutshilele kwavho.*

Munyaradzi Chibida a na miṅwaha ya fumbili raru, muhulwane kha vhaṅwe vhawe vhavhili vhane vha khou dzula kha tshiṱiriki tsha tsini na Beitbridge Mwenezi vho vhudza vha Ḽotsha FM uri arali a nga wana mushumo zwi nga thusa ngauri vha ḓo wana ha u thomela nahone zwi ḓo thusa u basoba muṱa wa hawe.

O amba uri nga nnḓa ha u ṱoḓa mushumo, u na Mpho ya u lugisa zwa muḓagasi, u imba kana zwishumiswa zwa u thoma phurodzhekithi zwi nga mu thusa u tshila vhukhwine.

O amba uri u kona u lugisa ṱhingo, radiyo, invetors, TV na zwiṅwe zwishumiswa zwa muḓagasi.

O dovha hafhu uri arali a tshi nga wana masheleni ane a swika $250, $60 uri a renge mutshini wa Redwork une wa shumiswa u lugisa fone, a ḓo vha mathomo avhuḓi.

Siani ḽa muzika arali a nga wana mbira ine ya vhidza $60 zwi khou vha zwo eḓana.

Munyaradzi we a guda u swika kha ngudo ya vhuvhili ya nṱha (form 2) o ri nga mulandu wa u shaya vhabebi vhawe vha khou kundelwa nga u vha basoba ngauri vha tshila nga u lima.

Vhane vha tama u thusa vha nga mu kwama kha +263782664019.