Vitalii Vodolazskyi - stock.adob

Muvhuso u tshe wo imisa u badelwa ha u thundu zwayo ine ya bva nnḓa I tshi dzhena shangoni.

Muvhuso wo ḓivhadza uri mulayo we wa vhewa wa u tendela u pfuka ha thundu i bvaho nnḓa ha shango hu u itela u khwinifhadza makhethe u ḓo dzula u hone u swika vha tshi ḓo ḓivhadza hafhu.
Nga ṅwedzi wa Shundunthule muvhuso wo vhea milayo miswa fhasi ha statutory Instrument 80 of 2023.
Muṅwaleli wa Finance na Economic vho George Guvamatanga vho no amba nga tshiimo tshi re hone kha vhurifhi he ha ṅwalelwa vha Zimbabwe revenue Authority commissioner General Ms Regina Chinamasa.

Hezwi zwo itwa nga u sa ima zwavhuḓi ha macro- economy, zwine zwa vhangelwa nga u shumiswa ha tshelede ya America shangoni.
U gonya ha mitengo ya zwithu zwi tshi vhangelwa nga u gonya ha dzi rethi zwo vhangela uri tshelede ya miholo ya vhathu I songo tsha lingana u swikelela ṱhoḓea dza vhutshilo.
Uya nga muvhuso ho imiswa u badelwa ha mutelo wa zwithu zwine zwa katela mapfura a u bika, mugayo, mafhi, swigiri, rice, fulauru, muno, tshisibe tsha u tamba, tshisibe tsha u kuvha, toothpaste na mapfura a u ḓola na zwiṅwe.