Vha Reloaded vho vha na vhueni ha vha ofisiri vha Immigration ya Afrika Tshipembe

Vha ofisiri vhaImmigration ya Afrika Tshipembe vho siya zwidindo vha ambara butsu dza bola musi vha tshi da kha la Zimbabwe kha mutambo une vha vha vha tshi khou tamba na Soccer Sunday Reloaded fhala luvhandeni lwa Mabidi.
Mutambo uyu ndi une vha ofisiri vha Immigration vha lifhedza u daleliwa he vha itwa nga vha Soccer Sunday Reloaded henengei Afrika Tshipembe kha mutambo we wa vha wa manakanaka, nahone yo dovha ya vha ndila ya u di bvisa kha vhatambi vha thimu ya Reloaded.
Mudzulatshidulo wa thimu ya Reloaded vho Simon Ndlovu vho ri vhaimeleli vha thimu yavho vha do tanganedza vhueni fhala mukanoni wa Beitbridge.
Vho Simon vha ri vha khou ramba vho ramafhungo uri vha de vha dzhie mafhungo musi thimu idzi dzo tshi khou tamba ngei Ronnie’s arena nga la fumi sumbe la nwedzi wa Khubvumedzo. Vha ri vhaeni vha do tanganedzwa fhala foot and mouth nga vha imeleli vha Reloaded khathihi na vha ofisiri vha Immigration ya Zimbabwe.
Vha Lotsha FM vho divhadzwa uri mutambo uyu ndi wa muta hune vhatambi vha do kona u tangana na vhahura vhane vha shumela tshipembe ha Limpopo.
Munwe muambi wa thimu ori mutambo uyu ndi wa u khwinifhadza vhukonani vhukati ha vha ofisiri vha mikanoni khathihi na vhadzulapo.
Tshigwada tsha Reloaded u swika zwino tsho no fhata vhushaka na zwigwada zwa tshivhalo Afrika Tshipembe hune vha dzula vha tshi dala.
Mutambo wavho u do vha ngei luvhandeni lwa Mabidi hune ha vha tshone tshisima tsha mutambo wa bola kha la Beitbridge, he ha vhuya ha tamba thimu ya nṱha kha la Zimbabwe ine ya vha Dynamos fc.
Vhabebi vha tea u da na mita yavho mutamboni uyu unga u mutambo une wa tutuwedza u kuvhangana na u fhata vhushaka kha tshitshavha o ralo munwe wa vha ofisiri vha tshigwada tsha Reloaded.